هارون انوري د فرهاد دریا "شیشتم ده بلندي" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۰ غوره کسان