هارون انوری د هارون صدیقی "اګر میشد" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان