هارون پوپلزي د حیدر سلیم "عزیز من" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۰ غوره کسان