ګوردیب سنګ "دستکای نازنین" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوری نهم څپرکۍ، ۱۶۰ غوره کسان
 

موزیک او ویدیو