ګولدیب سینګ د شفیق مرید "زړه د رانه" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان