آناهیتا الفت آهنگ "دل عاشق" را می سراید

جشنواره نهم ستاره افغان - ۹ بهترین