آهنگ از هرات آمده ام با اجرای جواد حسن زاده

فصل نهم ستاره افغان، قسمت ششم - مرحله ۱۶۰ بهترین