احمد صابر آهنگ فولکلوریک می خواند

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل