امید الطاف آهنگ " دو نور دیده مه" را زمزمه میکند

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.