امیر جان صبوری آهنگ " من و تو" را زمزمه میکند

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.