امیر جان صبوری آهنگ " کوچه کوچه" را می سراید

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.