امیر نورزی آهنگی "زیبا نگارم به من نگاه کن" از احمد ظاهر را سرود

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی آنلاین