بشیر همدرد آهنگ " بی تو تنهایم" را می سراید

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.