حبیب آهنگی " بی آشیانه گشتم" از داوود سرخوش را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی شهر مزار