حسام فرزان آهنگ "زیور" شفیق مرید را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، ۱۱ بهترین