خوشبو احمدی آهنگ پشتو غزاله جاوید به نام "زه چی پرمینه یم" را می خواند

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل