ربیع الله بهزاد آهنگ " دخترک دهاتی" را زمزمه میکند

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.