رفیع نابزاده آهنگ " ای عشق" را می سراید

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.