سهراب ایلیار آهنگ "ریحان" از فیاض حمید را می خواند

جشنواره نهم ستاره افغان - ۹ بهترین