شاپرک آهنگ "سلطان قلبم" ازز احمد ظاهر را می خواند

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل