شفیق مرید آهنگ " در این غربت" را می سراید

فصل نهم ستاره افغان، 2 بهترین