شهلا زلاند آهنگ " زه مهتابی" را زمزمه میکند

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.