منیژه شیرزاد غزل زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی شهر مزار