نایب نایاب آهنگ " اندو عسلی" را زمزمه میکند

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.