نایب نایاب آهنگ " در خاطرم" شاه رسول قاسمی را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۱۱ بهترین