ولی سازش آهنگ " سلام عزیز دلم" را زمزمه میکند

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی