د افغان ستوری دیارلسم پراو - ۶ غوره

په دې مرحله کې، ستورو هغه سندرې وویل چې دوی خپل ځان غوره کړی و.
۱۵ کب ۱۳۹۷

په دې مرحله کې، ستورو هغه سندرې وویل چې دوی خپل ځان غوره کړی و.

فیروز فاضل نن شپه د لمړنۍ سندرې " از زیر چادرک" سندره وویل. چی داوران په ځانګړې توګه، قیس الفت حیران کړل.

وروسته قیس عمادی څخه "صنم" سندرې ترسره شو، هغه هم خپلې اجرا سره داوران حیران کړل او ۳۲ نمرې واخیستې.

وروسته زهرا الهام د "تو هم جانی" سندره ډیر ښکلی وویل.

د دې په تعقیب، سلم مفتون یو ښکلی غزل سندره "دختر" ترسړه کړ. چې له داورانو یې ۳۶ نمرې واخیستل.