۷ لړم ۱۳۹۲

هغه څارونکی چې د افغان ستورې په نورو خپرونو کې هم ګډون درلود، قاسم رامشګر به، د افغان ستورې د سښ کال د خپرونې دوهم څارونکی وي.
د دي څارونکې د بیوګرافې د لیدو لپاره په دي برخه کې کلیک وکړي!