آرش بارز د احمد ظاهر "بهار جواني" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۰ غوره کسان