آرش بارز آهنگ "بهار جوانی" از احمد ظاهر را اجرا کرد

فصل نهم ستاره افغان، ۱۰ بهترین