آرش بارز د احمد ظاهر "مرگ من" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان