آرش بارز آهنگ "مرگ من" از احمد ظاهر را اجرا می کند

فصل نهم ستاره افغان، چهار بهترین