آرش بارز د جلیل ځلاند "عشق آتشین" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان