آرش بارز " سرمست شد" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، وروستی پړاو.