آرش بارز آهنگ " سرمست شد" را زمزمه میکند

فصل نهم ستاره افغان، مرحله نهایی.