آرش بارز " صالح" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۱ غوره کسان