آرش بارز آهنگ "صالح" را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۱۱ بهترین