آناهیتا الفت د امیر جان صبوری " نقل و صندلی" سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د مزار د ښار لومړنې آزمیښتونه