آناهیتا الفت آهنگی نقل و صندلی از امیر جان صبوری را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی شهر مزار