احمد فواد "لیلا خوشکلی" سندره زمزمه کړهږ

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه