احمد فواد آهنگی " لیلا خوشکلی" را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار