احمد قیس پوپل د جمشید سخی یوه سندره د " با نگاهت " را په نوم زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه