احمد قیس پوپل آهنگی از جمشید سخی به نام "با نگاهت را" را می سراید

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل