احمد قیص علیزی - آهنگ از ناشناس

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه