احمد قیص علیزی - آهنگ از ناشناس

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل