امام جان د میرویس نجرابی "بی غوره یاره" سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه