امام جان آهنگی "بی غوره یاره" از میرویس نجرابی را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار