امیر نوروزي د احمد ظاهر "زیبا نگارم به من نگاه کن" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه