امیر نوروزي د احمد ظاهر "زیبا نگارم به من نگاه کن" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه
 

موزیک او ویدیو

Pages