جواد حسن زاده د رنجی که کشیده ام سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی – د هرات د ښار لومړنې آزمایښتونه